Van Yeastar Nederland gevestigd te Gouda, ingeschreven in het Handelsregister Haaglanden onder nummer 61271446.

1. Geldigheid van deze voorwaarden
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en leveringen van Yeastar Nederland (hierna te noemen
       Yeastar).
1.2. Indien de opdrachtgever andere voorwaarden hanteert, dan deze voorwaarden van Yeastar, zullen deze voor Yeastar niet
       bindend zijn, tenzij dit uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
1.3. Een opdrachtgever die eenmaal onder de voorwaarden van Yeastar heeft gekocht, wordt geacht bij volgende door hem
       gedane orders stilzwijgend met deze voorwaarden akkoord te gaan.

2. Prijzen en aanbiedingen
2.1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2. Yeastar heeft het recht om een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.
2.3. Prijsopgaven zijn gebaseerd op de geldende prijzen die op het moment van opgave gelden. Indien zich nadien
       prijswijzigingen mochten voordoen (bijv. verhoging van dollarkoers) dan behoudt Yeastar zich het recht voor om het
       prijsverschil aan de cliënt door te berekenen.
2.4. De opgegeven prijzen zijn steeds exclusief omzetbelasting.
2.5. Kortingen worden per transactie verleend. Zij geven geen recht op kortingen bij toekomstige transacties.
2.6. Opgegeven levertijden zijn niet definitief. Zij worden bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is
       overeengekomen.
2.7. Vervoer of verzending van de te leveren zaken geschiedt voor rekening opdrachtgever.

3. Opdrachtswijziging
3.1. Voor annulering van een opdracht is toestemming van Yeastar vereist. Bij annulering van een aan Yeastar verstrekte
       opdracht zijn alle door Yeastar, in het kader van deze opdracht gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever.
       Hierbij dient de opdrachtgever in ieder geval minimaal 20% van de hoofdsom als annuleringskosten aan Yeastar te
       voldoen, zonder dat Yeastar dient aan te tonen dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.
3.2. Indien Yeastar door overmacht of andere omstandigheden buiten haar macht wordt verhinderd in de levering, heeft zij
       het recht om te kiezen de levering op te schorten, totdat de overmacht of die omstandigheden hebben opgehouden te
       bestaan, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, door een aan de opdrachtgever gerichte brief of e-mail.
       Hierbij is zij niet tot enige schadevergoeding verplicht.

4. Eigendomsvoorbehoud
4.1. Het eigendom van geleverde zaken gaat van Yeastar pas over op de koper, nadat de koper de koopprijs, en al het overig
       verschuldigde (incl. rente en boetes) uit hoofde van deze overeenkomst, heeft voldaan.
4.2. Ingeval de koper enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is Yeastar zonder ingebrekestelling gerechtigd de
       zaken terug te nemen. De koper machtigt Yeastar de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
4.3. De koper is verplicht Yeastar op de hoogte te stellen, indien zaken waar het eigendomsvoorbehoud van Yeastar op rust in
       beslag worden genomen.
4.4. Het is niet toegestaan zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen
       buiten de normale uitoefening van het bedrijf, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

5. Reclames
5.1. Eventuele reclames dienen onmiddellijk en schriftelijk te geschieden, echter uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst van de
       goederen. Dit om Yeastar in de gelegenheid te stellen de juistheid en de aard van de reclame te kunnen onderzoeken.
       Indien een opdrachtgever niet binnen 3 dagen reclameert, wordt zij geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
5.2. Geleverde zaken worden alleen teruggenomen, indien tijdig gereclameerd en deze ná toestemming van Yeastar franco in
       het magazijn van Yeastar worden afgeleverd.
5.3. De waarde van de terug geleverde zaken wordt met de opdrachtgever verrekend, onder aftrek van de door Yeastar
       gemaakte kosten.

6. Garantie
6.1. Voor door Yeastar geleverde zaken geldt een garantietermijn van 36 maanden vanaf het tijdstip van levering, tenzij
       anders is overeengekomen.
6.2. Yeastar verstrekt op de door haar geleverde zaken een garantie op materiaal en fabricagefouten. Deze garantie houdt
       uitsluitend in dat Yeastar naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de zaken zal vervangen. Producten
       of onderdelen daarvan die worden vervangen, worden eigendom van Yeastar.
6.3. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of
       ondeskundig gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden of van buiten komende oorzaken.

7. Aansprakelijkheid
7.1. Indien Yeastar aansprakelijk wordt gesteld voor de schade vanwege een ondeugdelijke levering, is zij slechts aansprakelijk
       voor de (aantoonbare) schade die het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door
       Yeastar, met dien verstande dat de schade is beperkt tot het bedrag van de koopsom van de desbetreffende order.
7.2. Aansluitend op het vorige artikel, sluit Yeastar uitdrukkelijk de aansprakelijkheid van Yeastar voor gevolg- c.q.
       bedrijfsschade uit.
7.3. Yeastar is niet aansprakelijk voor schade die aan- of door de geleverde zaken wordt veroorzaakt indien de schade het
       gevolg is van een onjuiste en/of ondeugdelijke koeling, opslag, uitstalling (etc.) van deze zaken.

8 Betalingscondities
8.1. Betaling van bestelde goederen dient te geschieden, vóórdat tot levering wordt overgegaan. De betaling dient door
       storting of overmaking op de door Yeastar opgegeven bankrekening te gebeuren, tenzij op de factuur anders is
       aangegeven.
8.2. In geval van overschrijding van de betalingstermijn, is de koper van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei
       ingebrekestelling is vereist en is de afnemer gehouden tot vergoeding van een rente van 2% per maand over het
       verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim.
8.3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Yeastar moet maken zijn voor rekening van de in verzuim zijnde
       koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het uitstaande bedrag inclusief de eventueel verschuldigde
       rente, e.e.a. een minimum van €150,00.
8.4. Het is de wederpartij niet toegestaan bij wijze van compensatie betalingsverplichtingen van Yeastar uit anderen hoofde
       dan deze overeenkomst in mindering te brengen op hetgeen de wederpartij is verschuldigd.

9. Toepasselijk Recht & Geschillen
9.1. Op alle overeenkomsten en transacties is het Nederlands recht van toepassing.
9.2. Met inachtneming van artikel 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of
       samenhangend met een tussen Yeastar en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting bericht door de bevoegde
       rechter te Den Haag, met dien verstande dat Yeastar het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter
       die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.